OSUL2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niestety obecnie z powodu braku środków finansowych stoimy przed niebezpieczeństwem przerwania kursu. Dlatego podjęliśmy próbę zebrania środków potrzebnych na kontynuowanie nauki do czasu uzyskania systemowego wsparcia finansowego. Aktualnie potrzebujemy uzbierać 15 000 zł, żeby w listopadzie zrealizować trzytygodniowy zjazd stacjonarny na temat chowu zwierząt. 

Stąd zwracamy się z prośbą o pomoc.
Założyliśmy publiczną zbiórkę na portalu zrzutka.pl, gdzie bardziej szczegółowo opisujemy założenia naszej działalności: https://zrzutka.pl/7nue7m

Działalność Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego została dofinansowana ze środków programu Erasmus+, w ramach akcji: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, na polu: Partnerstwo Strategiczne, w obszarze edukacji dorosłych. Projekt nosi nazwę: „Uczenie Podstaw Ekologii w Stylu Grundtvigiańskim” (Teaching Organic Literacy in Grundtvigian Style, akronim TOL). 

Czas trwania projektu wynosi trzy lata: od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2020 roku. Naszym głównym celem jest badanie i doskonalenie metod pracy uniwersytetów ludowych w edukacjidorosłych we współczesnej Europie, tak aby móc stawić czoła nowym wyzwaniom-przede wszystkim w kontekście edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, skierowanej do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza ze względu na niski poziom kompetencji kluczowych.

Innowacyjność naszego projektu polegała na połączeniu „starej" europejskiej tradycji edukacji dorosłych ze zmarginalizowanych środowisk z „nową" ideą kompetencji kluczowych, rozwijaną w Unii Europejskiej. Innymi słowy, skupiamy się na kreatywnym wykorzystaniu grundtvigiańskiej filozofii i metodologii edukacji w celu zwiększenia efektywności edukacji dorosłych w naszych krajach, a tym samym na wspieraniu przedsiębiorczości oraz zwiększaniu szans na zatrudnienie młodych dorosłych.

W skład partnerstwa weszli: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno oraz Stowarzyszenie Polskie Uniwersyty Ludowe z Radawnicy z Polski, University of Applied Science Eberswalde z Niemiec, organizacja pozarządowa Botanica Life z Bułgarii, Brenderup Højskole z Danii, Verein für biolologisch dynamische Landwirtschaft (Stowarzyszenie na rzecz Rolnictwa Biodynamicznego) ze Szwajcarii oraz Gmina Adamów z województwa lubelskiego, która dołączyła do partnerstwa, aby tworzyć na swoim terenie nowy uniwersytet ludowy i tak wykorzystać praktycznie rezultaty projektu oraz zdobyte w trakcie jego trwania doświadczenia.

23 października 2018 w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego planujemy zorganizowanie międzynarodowej konferencji pod roboczym tytułem: „Uniwersytety Ludowe XXI wieku- tematyka i metody edukacji”.

 

 

Na zdjęciu przedstawiciele organizacji partnerskich w projekcie TOL podczas pierwszego wydarzenia,

 związanego z uczeniem się i nauczaniem w duńskich uniwersytetach ludowych.

 

 

 

 

Zachęcamy do wspólnych poszukiwań jak ekologiczną świadomość przekuć w działanie, podczas Warsztatów Ekologii Integralnej, które odbędą się od 5 do 10 lipca 2018 w Grzybowie.

A tytułem wstępu...

,,Laudato si’, mi’ Signore – Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami»

Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia » (Rz 8, 22). Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia."

Encyklika LAUDATO SI’ Ojca Świętego Franciszka Poświęcona Trosce o Wspólny Dom

 

Od 2001 roku w Grzybowie wcielamy w życie idee uniwersytetu ludowego. 15 lat temu podjęliśmy się realizacji pierwszych dwóch kursów dla kobiet z lokalnej społeczności. Obecnie grupą do której kierujemy nasze działania są młodzi dorośli zainteresowani ekologicznym rolnictwem, wytwarzaniem żywności, tradycyjnym rzemiosłem, kulturą i ekologią.

Wspólnie tworzymy Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie, na Mazowszu, będący przykładem inicjatywy dedykowanej edukacji przez całe życie.

W ramach projektu:

 • Został opracowany program nauczania dwóch pilotażowych kursów rolnictwa ekologicznego dla grupy młodych dorosłych liczącej ok.30 osób. Każdy z nich przewidzieliśmy na dwa lata.

 • Ulepszyliśmy istniejącą infrastrukturę, wybudowaliśmy nowy budynek w którym znajdują się sale warsztatowe oraz pokoje dla studentów

Całkowite dofinansowanie jakie otrzymaliśmy od Fundacji Velux wynosi 985 000€. Dzięki niemu mogliśmy pokryć koszty budowy nowego budynku oraz odnowienia już istniejących, a także przeprowadzenia pierwszych kursów i działań promocyjnych.

 

 

 

 

 

Działaność Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego została dofinansowana ze środków programu Erasmus+w ramach akcji kluczowej: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktykna polu: Partnerstwo Strategiczne, głównie w obszarze edukacji dorosłych. Projekt nosi nazwę: Budowanie Kompetencji Kluczowych       i Pedagogika Uniwersytetów Ludowych w Europie XXI wieku (akronim: KeyFolkXXI).

Czas trwania projektu wynosił trzy lata, od 1 września 2014 do 31 sierpnia 2017 roku. Naszym głównym celem było badanie metodologii uniwersytetów ludowych w edukacji dorosłych we współczesnej Europie, tak aby móc stawić czoła nowym wyzwaniom, przede wszystkim zaś problemowi wysokiego bezrobocia. Innowacyjność naszego projektu polegała na połączeniu "starej" europejskiej tradycji edukacji dorosłych ze zmarginalizowanych środowisk z "nową" ideą kompetencji kluczowych rozwijaną w Unii Europejskiej. Innymi słowy, skupiliśmy się na kreatywnym wykorzystaniu grundtvigiańskiej filozofii i metodologii edukacji w celu zwiększenia efektywności edukacji dorosłych w naszych krajach, a tym samym na wspieraniu przedsiębiorczości oraz zwiększaniu szans na zatrudnienie młodych dorosłych.

Przekrój geograficzny, historyczny i ekonomiczny partnerów projektu był bardzo szeroki, co umożliwiło dzielenie się bogactwem różnorodnych doświadczeń w wielokulturowym środowisku.

W skład partnerstwa weszli: Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno (http://www.ziarno.grzybow.pl/) oraz Kaszubski Uniwersytet Ludowy (www.kul.org.pl) z Polski, University of Applied Science Eberswalde (www.hnee.de) z Niemiec, Agricultural University-Plovdiv (www.au-plovdiv.bg) z Bułgarii, Brenderup Højskole (www.brenderuphojskole.com) z Danii, Verein für biolologisch dynamische Landwirtschaft (stowarzyszenie na rzecz rolnictwa biodynamicznego) ze Szwajcarii (www.ausbildung-biodyn.ch) oraz Powiat Płocki (www.powiat.plock.pl), który dołączył do partnerstwa, aby w leżących na jego obszarze szkołach zawodowych szerzyć rezultaty projektu oraz zdobyte w trakcie jego trwania doświadczenia.

Zwieńczeniem poszukiwań w temacie adaptacji metodologii uniwersytetów ludowych jest kurs rolnictwa ekologicznego skierowany do 20 młodych dorosłych, realizowany na Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym w Polsce przy wsparciu finansowym duńskiej Fundacji Velux. Partnerstwo Erasmus+ wspólnie opracowało jego program (dostępny również w wersji niemieckiejangielskiej i bułgarskiej) oraz podręcznik, z którego korzystają studenci. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Udział w projekcie przyniósł również takie efekty jak: "Szkoła dla Życia. Przewodnik po współczesnych uniwersytetach ludowych" zawierający wskazówki dotyczące nabywania kompetencji kluczowych poprzez pedagogikę grundtvigiańską: narzędzia, przykłady, dobre praktyki oraz publikacja podsumowująca cały projekt: "Uniwersytety Ludowe w Europie XXI wieku:Tradycja- Współczesność – Wyzwania Przyszłości". Wszystkie wyżej wspomniane rezultaty projektu zebrały najważniejsze doświadczenia, przykłady dobrych praktyk, wnioski i wskazania na przyszłość. Efekty naszych działań są bezpłatnie udostępniane np. na stronie internetowej projektu.

W ramach projektu w każdym z partnerskich krajów Unii Europejskiej odbyły się krótkie wizyty studyjne dla kadry uniwersytetów ludowych oraz jedna intensywna wizyta studyjna w Szwajcarii, przeznaczona dla kadry nauczycielskiej w celu zapoznania się ze szkołą, która została założona przez rolników ekologicznych 30 lat temu, a obecnie jest oficjalnie uznawana i wspierana przez szwajcarski rząd. Zdecydowaliśmy się na zaproszenie partnera spoza Uniii Europejskiej ze względu na jego unikatową wiedzę praktyczną w tworzeniu i wieloletnim prowadzeniu szkoły zawodowej przez stowarzyszenie rolników biodynamicznych, wykorzystujących metodologię podobną do tej stosowanej w uniwersytetach ludowych.

Oczekiwany rezultat projektu to uznanie wartości metodologii uniwersytetów ludowych w edukacji dorosłych, zwłaszcza w Polsce i Bułgarii, dostrzeżenie związku pomiędzy budowaniem kompetencji kluczowych a wspomnianą metodologią,wprowadzenie dualnego kształcenia zawodowego, wyraźne przełożenie edukacji na zatrudnienie oraz rozwój ekologicznych inicjatyw na terenach wiejskich w Europie.

 

 

 

 

 
fot. AFP/East News
 
 
 
Patronem naszego Ekologicznego Uniwersytetu Ludowego jest brat Roger. Jego pełne imię i nazwisko brzmiało Roger Louis Schütz-Marsauche. Urodził się w 1915 roku w szwajcarskiej wsi Provence, a zginął w czasie modlitwy w Kościele Pojednania w 2005 roku. W sierpniu 1940 roku, na początku drugiej wojny światowej, Brat Roger, syn szwajcarskiego pastora i matki‑Francuzki, przybył do małej burgundzkiej wioski Taizé. Mając 25 lat, zamieszkał w opuszczonym domu i zaczął planować założenie Wspólnoty, którą wyobrażał sobie jako przypowieść o komunii, zaczyn pojednania w ludzkiej rodzinie: „Od czasu młodości nigdy nie opuszczała mnie intuicja, że życie wspólnoty może stać się znakiem Boga, który jest miłością i tylko miłością. Stopniowo rosło we mnie przekonanie, że bardzo ważne jest utworzenie wspólnoty mężczyzn gotowych oddać całe swoje życie, dążących do tego, by się wzajemnie rozumieć i zawsze sobie przebaczać – wspólnoty, w której dobroć serca i prostota byłyby w centrum wszystkiego.” W tym trudnym czasie brat Roger ukrywał Żydów i pomagał im w przekraczaniu granicy do neutralnej Szwajcarii. Cudem uniknął śmierci, gdyż Gestapo wkroczyło dzień po tym, jak wraz z uchodźcami udał się do swojej drugiej ojczyzny. Pod koniec wojny okazało się, że obok Taizé usytuowano dwa obozy jeńców niemieckich. I teraz okazało się, że oni stali się ofiarami prześladowania i okrucieństwa. Wówczas brat Roger zaczął zapraszać ich na modlitwę i wspólny posiłek.
 
Od początku pojednanie, budowanie pokoju, poprzez modlitwę i ofiarną służbę było w samym sercu powołania Wspólnoty w Taizé. Wielką przyjaźnią obdarzał brata Rogera i Wspólnotę papież Jan XXIII. Zawsze chętnie przyjmował ich u siebie i z radością słuchał o ich pracy na rzecz pojednania chrześcijan. Papież Jan Paweł II przybył do Taizé w październiku 1986 roku. Był to czas, kiedy ekumeniczna aktywność Wspólnoty wzbudzała wiele głosów krytyki wśród tradycjonalistów. Papież, przypominając, ze ekumenizm jest pasterskim priorytetem jego urzędu, w swoim wystąpieniu w kościele Pojednania odniósł się także do tych nieprzychylnych głosów, mówiąc: ”Nie zapominam, że w świetle swego powołania – jedynego w swoim rodzaju, oryginalnego i w pewnym sensie nawet tymczasowego– Wasza Wspólnota może budzić zdziwienie i spotykać się z niezrozumieniem i podejrzliwością. Ale dzięki Waszemu żarliwemu dążeniu do pojednania wszystkich chrześcijan i ich pełnego zjednoczenia, dzięki Waszemu umiłowaniu Kościoła będziecie umieli w dalszym ciągu – jestem tego pewien – być posłusznymi woli Pańskiej”. Wcześniej jako biskup krakowski Karol Wojtyła odwiedził Taizé dwukrotnie, pierwszy raz podczas Soboru Watykańskiego II, drugi raz w 1968 roku. Wypowiedź papieża, jak i sama jego wizyta, była wyraźnym znakiem wsparcia inicjatywy braci z Taizé i docenieniem ich niezwykłego zaangażowania.
 
Obecnie z ok. 100 braci, 70 mieszka na stałe w Taizé, zaś pozostali w małych fraterniach rozsianych w ubogich rejonach świata. Bracia zapraszają młodych ludzi na trwające tydzień spotkanie, w trakcie którego uczestnicy biorą udział w trzech modlitwach w kościele Pojednania oraz w spotkaniach w mniejszych grupach, gdzie w międzynarodowym gronie rozważa się i dyskutuje ważne kwestie współczesności w świetle wiary chrześcijańskiej.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Wspólnoty Taizé: http://www.taize.fr/pl
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowa inicjatywa w naszej gminie!


Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej z Płocka przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu na lokalną inicjatywę ekologiczną ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgłosiło się i otrzymało dofinansowanie na realizację 21 inicjatyw o charakterze inwestycyjnym, wśród nich również inicjatywa z naszej gminy  –  zgłoszona przez ZIARNO.


W gminie Słubice od roku 2009r. działał „Mini-rezerwat trzmieli BOMBUS”, którego celem jest zwiększanie populacji trzmieli poprzez dosadzanie drzew, krzewów i roślin pszczelarskich na terenie gminy. Prowadzone były też działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej znaczenia owadów zapylających. Rozdawano drzewa, rośliny , nasiona oraz domki z trzmielami hodowlanymi do rozstawiania na terenach zalewowych rok po powodzi. Podjęto stałą współpracę ze szkołami w gminie ( trzy szkoły podstawowe z gminy + szkoła podstawowa z sąsiadującej gminy Gąbin) w ramach której powstały przyszkolne ogródki pszczelarskie oraz rozstawiono 40 domków dla trzmieli i 4 hotele dla owadów.


Dzieci przyjeżdżały do rezerwatu na zajęcia o znaczeniu zapylaczy, siały rośliny, uczyły się jakie działania można podejmować indywidualnie, aby przyczynić się do zwiększania populacji pszczołowatych. W samym tylko 2014 roku z zajęć w Mini-rezerwacie skorzystało 200 dzieci. Założyciele mini-rezerwatu prowadzili również niewielką hodowlę trzmieli – zarówno dla celów edukacyjnych ( hodowla trzmieli w izolatorach na poletkach jasnoty białej) a także, aby wypuszczać je do natury. Niestety w czerwcu 2014r. Fundacja „Wieś Ekologiczna” im. Św. Franciszka z Asyżu, na terenie której został założony Mini-rezerwat trzmieli „BOMBUS” zakazała prowadzenia jakiejkolwiek działalności pro-ekologicznej i edukacyjnej na swoim terenie. Na polecenie prezesa fundacji zdjęto tablicę edukacyjną i zerwano wcześniejsze deklaracje współpracy.


Zależy nam, aby przywrócić gminie taką  działalność ekologiczną, która w bezpośredni sposób wpływa na polepszenie stanu lokalnego środowiska naturalnego. Założyciele byłego mini-rezerwatu udostępnią swoją działkę, aby na jej terenie w dalszym ciągu prowadzić działania edukacyjne i środowiskowe. Będzie to teren powszechnie dostępny, do którego dzieci będą mogły docierać w sposób wygodny i przyjazny (np. rowerowe wycieczki). Działka jest położna 1,8 km od słubickiej szkoły podstawowe i gimnazjalnej.


Przez wiele lat w naszej gminie działało wysypisko śmieci, od roku 2009 jest ono zamknięte i pod stałym nadzorem. W międzyczasie teren wysypiska porosły rośliny – głównie chwasty i rośliny inwazyjne, ale wysypisko zaczyna wyglądać jak wzniesienie, a nie jak zwykła hałda śmieci. W przyszłości można by tu założyć np. park przekształcając obiekt nieprzyjazny środowisku w obiekt rekreacyjny dla tutejszych mieszkańców i przyjazny naturze. Wymaga to oczywiście czasu i odpowiednich planów, w tym planu zagospodarowania terenu. To proces powolny, ale w porozumieniu z urzędem gminy  już teraz można poczynić kroki zmierzające ku polepszeniu wizerunku tegoż ex-wysypiska i zacząć dbać o ten teren sadząc wartościowe wieloletnie rośliny pszczelarskie charakterystyczne dla naszego regionu. Mogą to być gatunki takie jak np. klon jawor, lipa, jarzębina, dereń czy kasztanowiec. W ramach inicjatywy zamierzamy na jego terenie dokonać nasadzeń różnorodnych roślin pszczelarskich, w tym drzew, krzewów i innych miododajnych roślin wieloletnich dostosowanych do warunków glebowych naszej gminy. Jest to działanie spójne z podejmowanymi już w naszej gminie działaniami na rzecz ochrony pszczołowatych.


Inicjatywa „Zwiększenie liczebności trzmieli oraz innych gatunków pszczołowatych na terenie gm. Słubice” jest częścią projektu  „Ku zrównoważonej przyszłości społeczności lokalnych Mazowsza i Kujaw” dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Więcej informacji na: http://www.rceeplock.pl/inicjatywy

 

 

 

 

veluxlogoThe project of the Ecological Folk High School (EFHS) as an innovative method of young adult education is implemented by the Ecological and Cultural Association "ZIARNO". The idea of the Folk High School has been tried in Grzybów since 2001, when the first Folk High School courses were offered mainly for local women. Now the target group is young people interested in organic farming, food processing, rural handicraft, culture and ecology.


The goal of the project is the creation of an Ecological Folk High School in Grzybów, which is situated in the Mazovia voivodeship in Poland, as a model initiative of life-education. It includes:

 1. The development and testing of a curriculum through two pilot courses of two years duration for two groups of young students (together circa 40 people).
 2. The improvement of existing infrastructure: construction of a new workshop house and a dormitory.

 

The project started in February 2014 and will last until January 2018.

The first course started in September 2015 and lasted until August 2017. A detailed work-plan can be found HERE.

Our students take part in 104 days of more theoretical part: lectures, workshops, presentations and around 14 months of practice in 17 diverse farms from all over Poland. Specific descriptions of the farms can be found HERE.

The total budget of the Velux grant for the project is 985 000€ and covers costs of the construction of the new building, the renovation of the old buildings, both 2-year courses and promotional events.

The Ecological Folk High School in Grzybów is also supported by the EU programme Erasmus+ through which we are implenting the Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe project. Read more HERE.

 

logo-erasmus2

 

 

 

 

 

Organic Production FolkHighSchool (OPFHS) as an innovative method of young adults education.

The  goal of the project is a realisation of Organic Production FolkHighSchool in Grzybów, Mazovia voivodship in Poland, as a model initiative of education for life.  It will include:

 1. development of the curriculum and testing it through  2 pilot courses (each one 2 years long)  for two groups of youngsters (together circa 40 people), age 18-25 years old.   
 2. the improvement of existing infrastructure, building a new workshop house  and dormitory  

The idea of  FolkHighSchool has been tried in Grzybow  since 2001, when the first folkhighschool courses were realised mainly for local women. Now the target group would be young people interested in organic farming, food processing, rural handicraft, culture  and ecology.

The project started in February 2014 and it will last 4 years, till January 2018.

Total budget of the Velux grant for project is 985 000€. It covers costs of: construction of the new building, renovation of the old buildings, two  2-years courses and other promotional events.

Ecological Folk Highschool in Grzybów was supported by EU programme Erasmus+, Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships, mainly in the field: adult education.

The title of the project was: Building Key Competences and Folkhighschool Pedagogy in XXI Europe (with acronym: KeyFolkXXI). This project started on the 1st September 2014 and ended 31st August 2017.

The main objective of the project was to explore the methodology of folk high schools in adult education in modern Europe in order to respond to new challenges, particularly  of high unemployment. Innovative is linking the "old" European tradition in  adult education  from marginalised areas with the "new" idea of key competences developed by EU,  in other words: to creatively use Grundtvig's philosophy and methodology of education to improve effectiveness of adult education in our countries and thus foster entrepreneurship and employability of young adults.

The partnership consisted of various adult education providers: the Ecological and Cultural Association ZIARNO and Kaszubski Uniwersytet Ludowy from Poland, University of Applied Science Eberswalde from Germany, Agricultural University-Plovdiv from Bulgaria, Brenderup Højskole  from Denmark, Verein für biolologisch dynamische Landwirtschaft (Association of biodynamic farmers) from Switzerland. Polish regional authority Powiat Płocki joined the  partnership to promote gained experience and the project results in vocational schools in the area. The geographical, economic and historical range of partnership is very wide which provides a good sharing of diverse experience in the field in a multicultural context.

The topic for exploring and adapting folkhighschool methodology was organic production course for 20 young adults which was realised in Poland with a grant from Danish Velux Foundation. The Erasmus + partnership has worked together to develop curriculum and handbook for this folk high school course, which already has been implemented in EUL in Grzybów.

Two other outputs developed during the project are: Guidelines on building key competences through Grundtvigian pedagogy: tools, examples, good practices  and a publication which summarise the project: "Folk High Schools of XXI Century. Tradition - Contemporaneity - Challenges for the Future" where the reader may find articles about folk high schools in modern Europe. These two outputs gather the most important experience, good practical examples, conclusions and recommendations for the future.  All outputs are distributed for free and disseminated on e-platform of the project.

Main activities of the project were 4 short-term joint staff training events in all participating EU countries and one intensive Study Programme for teaching staff in Switzerland - in order to learn about a school which was initiated  and run by organic farmers there 30 years ago, officially validated and supported by the government nowadays. We decided to invite a partner from outside EU because of the unique know-how in creating and successfully running for many years a vocational school (with the approach similar to the methodology of folk high schools) by association of employers (in this case biodynamic farmers).

The achieved impact of the project is recognition of the value of folkhigschool methodology in adult education, particularly in countries like Poland and Bulgaria, linking key competences building with this methodology, introduction of dual system in vocational training, more links between  education with employment, development of sustainable, organic enterprises in rural areas of Europe.

 

 

 

 

 

 

tekst po angielsku

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice

tel./fax: (24) 277 89 63
tel. kom.: 606 805 900

Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Wieś Grzybów jest położona ok. 80 km na zachód od Warszawy, w połowie drogi między Sochaczewem, a Płockiem.

Najlepszy dojazd dla przybywających z Warszawy jest od strony Iłowa, drogą na Płock, skręt w lewo przed Słubicami (już po znaku „koniec wsi Grzybów”). 1,2 km od tego zakrętu, po lewej stronie znajduje się nasz ośrodek.

 

 

 

 

 

 

 

W przygotowaniu.

 • Ewa Smuk Stratenwerth - Nowy Uniwersytet Ludowy w XXI wieku - Odtwórz nagranie
 • Peter Stratenwerth - Nowy Uniwersytet Ludowy w XXI wieku - Odtwórz nagranie

 

 

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole. Adresował ją przede wszystkim do  mieszkańców wsi, rolników, których możliwości kształcenia były niewielkie z racji barier: ekonomicznych i geograficznych, a których chciał uczyć aktywnego, twórczego, zaangażowanego  życia. Metoda ta była odpowiedzią na skostniały system edukacji i przyniosła na duńską wieś autentyczne społeczno-kulturalne ożywienie.

W Polsce metoda ta upowszechniła się w okresie międzywojennym za sprawą takich ludzi jak Ignacy Solarz, który umiał wyłuskać najistotniejsze ziarno tej idei i przeszczepić je na polską glebę. Uniwersytety Ludowe powstawały i rozwijały się jeszcze w okresie PRL-u. Paradoksalnie w czasie transformacji - w latach 90-tych – kiedy wydawało się, że mogłyby przeżyć swoją drugą młodość – doświadczyły w Polsce poważnego regresu.  Wiele jest przyczyn i nie miejsce tu na takie analizy, niemniej w naszym przekonaniu metoda edukacji grundtvigowskiej (jak nazywa się pedagogikę wypracowaną w Uniwersytetach Ludowych) znakomicie odpowiada na potrzeby współczesności i warta jest odrodzenia. Potwierdza to doświadczenie krajów skandynawskich i niemieckojęzycznych, gdzie te formy edukacji dalej znakomicie się sprawdzają.

Podstawowe założenia tej metody to:

 • uczenie się przez praktykę,
 • znaczenie żywego słowa w przekazie wiedzy i doświadczenia,
 • budzenie w uczniach motywacji do rozwoju, odwagi poszukiwania i odkrywania swoich talentów i powołania,
 • partnerstwo nauczycieli i uczniów,
 • holistyczny charakter edukacji (łączenie różnych obszarów wiedzy i doświadczenia).

W tworzonym przez nas Ekologicznym Uniwersytecie Ludowym tematem przewodnim będzie rolnictwo ekologiczne. Chcemy poprzez praktyki w najciekawszych gospodarstwach ekologicznych w Polsce oraz zjazdy wszystkich studentów przybliżyć – stosując wymienione powyżej założenia – zawód rolnika ekologicznego w kontekście globalnym, regionalnym i lokalnym. Pokazać piękno i sens tej pracy, nie ukrywając trudów i niepowodzeń, jakie mogą być udziałem każdego, kto podejmie wysiłek podążania tą drogą. Chcemy każdego młodego człowieka, który zdecyduje się podjąć naukę na naszym Uniwersytecie, wyposażyć w niezbędną wiedzę i umiejętności, aby mógł samodzielnie rozpocząć własną ekologiczną inicjatywę na wsi.

 

 

 

 

 

 

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie powstał dzięki wsparciu duńskiej Fundacji Velux. 

PROGRAM kursu opracowywany został we współpracy międzynarodowej dzięki projektowi z programu Erasmus+ pod tytułem: "Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych w Europie XXI wieku".

Obecnie rozpoczynamy IV kurs  rolnictwa ekologicznego w EUL! Zaczynamy 5 dniowym zjazdem w Grzybowie 30 sierpnia - 3 września 2021 r. z udziałem wybitnych gości ze Szwjacarii (Reto ingold) i Włoch (Andrea Ferrante). Zainteresowanych prosimy o wypełnienie i wysłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formularza zgłoszeniowego ze strony http://www.eul.grzybow.pl/kursy/rekrutacja lub potwierdzenie chęci udziału w kursie

Od uczestników kursu pobierane są opłaty w wysokości 800zł/semestr. Pokrywają one niewielką część kosztów związanych z noclegami, wyżywieniem, materiałami do zajęć oraz honorariami wykładowców. W pierwszym semestrze jest planowanych 20 dni nauki stacjonarnej i minimum 2 miesiące praktyk.

Studenci ponoszą też koszty dojazdów na praktyki i zjazdy oraz ewentualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Kurs rolnictwa ekologicznego  jest częściowo dofinansowany z projektu Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Ludowych z programu Program Wsparcia Rozwoju Uniwersytetów Ludowych z Narodowego Instytutu Wolności (zjazd listopadowy 2021) oraz programu Erasmus+ , projekt "Bridging Generations in Agroecology".

 

veluxlogo

 

 erasmus

  

Zapraszamy do obejrzenia filmów o naszym Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie!

[/bt_youtube]

 

 

 

Dane kontaktowe

Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie
Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel./fax: (24) 277 89 63
tel. kom.: 606 805 900

e-mail: eul@grzybow.pl

Idea

Idea Uniwersytetu Ludowego zrodziła się w XIX wieku w małym rolniczym kraju skandynawskim. Genialny Grundtvig, który dla swoich rodaków – Duńczyków, jest równie ważny jak inny jego krajan - Hans Christian Andersen, zaproponował formę edukacji dorosłych, którą nazwał FolkHøjskole.